Riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade vzniku sporu medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka a Predávajúcim, vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu za účelom uzavretia dohody s Predávajúcim, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach http://www.coi.cz/. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre kupujúceho zadarmo, pričom všetky prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu znáša každá strana samostatne. Pre kupujúceho je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a nasl. zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na začatie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zák. o ochrane spotrebiteľa. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci prvýkrát u predávajúceho uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu (napr. od okamihu prvej reklamácie tovaru alebo od okamihu žiadosti o vrátenie kúpnej ceny po platnom odstúpení od zmluvy v prípade omeškania predávajúceho s jej vrátením).

Kupujúci, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s predávajúcim prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie