Súťaž

SLOSOVÁNÍ BYLO UKONČENO A VÝHERCI BYLI OBESLÁNI EMAILEM.

Děkujeme za účast

Pravidlá „Veľkej letnej súťaže“

Aké snímky môžete do súťaže prihlásiť?

Súťažiť môžu všetky fotografie, na ktorých sú vaši miláčikovia s akýmkoľvek produktom značky Petee®. A je jedno, či ste ho zakúpili u niektorého z našich predajcov.

Ako a kam fotografie zasielať?

Fotografie zasielajte na emailovú adresu info@chlupatymazel.cz

Dôležité termíny

Termín ukončenia súťaže je 3.9.2023 o 23:59. Fotografie zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do žrebovania.

Žrebovanie prebehne dňa 4.9.2023 a výhercovia budú v ten istý deň zverejnení na našich stránkach.

Aké sú ceny?

  1. Kupon na nákup v hodnotě 4000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  2. Kupon na nákup v hodnotě 3000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  3. Kupon na nákup v hodnotě 2000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  4. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  5. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  6. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  7. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  8. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  9. Kupon na nákup v hodnotě   500 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)
  10. Kupon na nákup v hodnotě   500 Kč (v ekvivalente EUR podľa aktuálneho kurzu)

Výherné kupóny je možné následne využiť na nákup produktov značky Petee na našom eshope www.chlupatymazel.cz a na jeho slovenskej mutácii.

Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Chlupatý mazel s.r.o., so sídlom Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava (ďalej len "usporiadateľ")

Účasť v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa smú súťaže zúčastniť iba so súhlasom rodičov/zákonných zástupcov). Vylúčení zo súťaže sú zamestnanci Chlpatý mazel s.r.o. a ich rodinní príbuzní.
Pre účasť v súťaži musí súťažiaci zaslať na emailovú adresu info@chlupatymazel.cz aspoň jednu fotografiu z tohtoročnej dovolenky (tj rok 2023), na ktorej bude vyfotografovaný maznáčik súťažiaceho spoločne s akýmkoľvek produktom značky Petee.
Súťažiaci bude vylúčený zo súťaže v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany tohto súťažiaceho či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Výhra a komunikácia s výhercom

Výhru nie je možné vyplatiť v hotovostnom ekvivalente zájazdu, vymáhať právnou cestou ani požadovať alternatívne plnenie. V prípade nevyčerpania výhry nevzniká nárok na jej preplatenie. Výhrou je zľavový voucher (kód) na nákup produktov tovaru značky Petee v internetovom obchode www.chlupatymazel.cz

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní prostredníctvom emailu najneskôr do dvoch dní po ukončení súťaže.
Súťažiaci súhlasí s prípadným zverejnením svojho mena a priezviska na facebookovom profile spoločnosti Chlpatý mazel s.r.o. a s použitím fotografií na marketingové účely.

Osobné údaje

Účasťou v tejto súťaži súťažiaci berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) pre účely realizácie tejto súťaže (najmä za účelom evidencie súťažiacich, výberu a oslovenia výhercu súťaže a dohodnutie odovzdania výhier).
Usporiadateľ nakladá s osobnými údajmi súťažiacich podľa nariadení GDPR a ZOOÚ, kde sú tiež upravené aj práva subjektu údajov.
Súťažiaci ako subjekt osobných údajov má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracovania jeho uložených dát.
Kontakt s usporiadateľom ako správcom osobných údajov je možný: 1) písomne na adrese sídla správcu uvedenej vyššie, 2) písomne prostredníctvom emailovej adresy: info@chlupatymazel.cz, telefonicky na tel. č.: +420 721 553 782.

Autorské práva

Súťažiaci ďalej prehlasuje, že je autorom zdieľanej fotografie v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „AZ“) a teda ako autor diela účasťou v súťaži udeľuje licenciu s použitím diela.
Súťažiaci poskytuje spoločnosti Chlpatý mazel s.r.o. bezodplatne licenciu na výkon práva diela použiť, a to na všetky spôsoby použitia uvedené v ustanovení § 12 ods. 4 AZ, ako aj na spôsoby uvedené v ďalších ustanoveniach AZ, najmä:
k právu na rozmnožovanie diela,
k právu na rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela,
na právo na prenájom originálu alebo rozmnoženiny diela,
k právu na požičiavanie originálu alebo rozmnoženiny diela,
k právu na vystavovanie originálu alebo rozmnoženiny diela,
k právu na oznamovanie diela verejnosti,
na použitie diela v rámci diela súborného, (ďalej len „Licencia“)

Chlpatý mazol s.r.o. nie je povinná v zmysle ustanovenia § 2359 ods. 1 ObčZ a § 2372 ods. 2 ObčZ Licenciu využiť. Licencia je poskytovaná ako licencia výhradná a úplná. Licencia je poskytovaná na dobu trvania autorských práv a je zo strany súťažiaceho nevypovedateľná. Licencia je poskytovaná s územne neobmedzeným rozsahom použitia, teda ako v rámci Českej republiky, tak v zahraničí.

Licencia je poskytovaná bez akéhokoľvek množstvového obmedzenia vrátane množstevného obmedzenia rozmnoženín diela a/alebo jeho častí.
Licencia je poskytovaná na obstaranie rozmnoženín diela priamych i nepriamych, trvalých i dočasných, celkových i čiastočných, a to akýmikoľvek prostriedkami av akejkoľvek forme av prípade rozmnoženín v elektronickej forme aj v spojení on-line, ako aj off-line.
Po dobu trvania Licencie je jej rozsah zo strany súťažiaceho nezmeniteľný.

Práva a povinnosti usporiadateľa

Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie správ súvisiacich so súťažou.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o výhercovi.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť, zmeniť alebo zrušiť, a to bez udania dôvodov a poskytnutia náhrady.

Za túto súťaž, jej technickú stránku, priebeh, vyhlasovanie ani odovzdávanie cien ako ceny samotnej nijako nenesie zodpovednosť spoločnosť Facebook ani IG.