Soutěž

SLOSOVÁNÍ BYLO UKONČENO A VÝHERCI BYLI OBESLÁNI EMAILEM.

Děkujeme za účast

Pravidla „Velké letní sosutěže“

Jaké snímky můžete do soutěže přihlásit?

Soutěžit mohou všechny fotografie, na kterých jsou vaši mazlíčci s jakýmkoliv produktem značky Petee®. A je jedno, zda jste jej zakoupili u některého z našich prodejců.

Jak a kam fotografie zasílat ?

Fotografie zasílejte na emailovou adresu info@chlupatymazel.cz

Důležité termíny

Termín ukončení soutěže je 3.9.2023 ve 23:59. Fotografie zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do slosování.

Slosování proběhne dne 4.9.2023 a výherci budou tentýž den zveřejněni na našich stránkách.

Jaké jsou ceny ?

 1. Kupon na nákup v hodnotě 4000 Kč
 2. Kupon na nákup v hodnotě 3000 Kč
 3. Kupon na nákup v hodnotě 2000 Kč
 4. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč
 5. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč
 6. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč
 7. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč
 8. Kupon na nákup v hodnotě 1000 Kč
 9. Kupon na nákup v hodnotě   500 Kč
 10. Kupon na nákup v hodnotě   500 Kč

Výherní kupony je možné následně využít k nákupu produktů značky Petee na našem eshopu www.chlupatymazel.cz a na jeho slovenské mutaci.

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost Chlupatý mazel s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava (dále jen "pořadatel")

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18 let se smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců). Vyloučeni ze soutěže jsou zaměstnanci Chlupatý mazel s.r.o. a jejich rodinní příbuzní.
 2. Pro účast v soutěži musí soutěžící zaslat na emailovou adresu info@chlupatymazel.cz alespoň jednu fotografii z letošní dovolené (tj. rok 2023), na které bude vyfotografován mazlíček soutěžícího společně s jakýmkoliv produktem značky Petee.
 3. Soutěžící bude vyloučen ze soutěže v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Výhra a komunikace s výhercem

 1. Výhru nelze vyplatit v hotovostním ekvivalentu zájezdu, vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění. V případě nevyčerpání výhry nevzniká nárok na její proplacení.
 2. Výhrou je slevový voucher (kód) na nákup produktů zboží značky Petee v internetovém obchodě www.chlupatymazel.cz
 3. Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím emailu nejpozději do dvou dnů po ukončení soutěže.
 4. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení na facebookovém profilu společnosti Chlupatý mazel s.r.o. a s použití fotografií k marketingovým účelům.

Osobní údaje

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) pro účely realizace této soutěže (zejména za účelem evidence soutěžících, výběru a oslovení výherce soutěže a domluvení předání výher).
 2. Pořadatel nakládá s osobními údaji soutěžících podle nařízení GDPR a ZOOÚ, kde jsou také upravena i práva subjektu údajů.
 3. Soutěžící jako subjekt osobních údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování jeho uložených dat.
 4. Kontakt s pořadatelem jako správcem osobních údajů je možný: 1) písemně na adrese sídla správce uvedené výše, 2) písemně prostřednictvím emailové adresy: info@chlupatymazel.cz, telefonicky na tel. č.: +420721 553 782.

Autorská práva

 1. Soutěžící dále prohlašuje, že je autorem sdílené fotografie ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „AZ“) a tedy jako autor díla účastí v soutěži uděluje licenci s použití díla.
 2. Soutěžící poskytuje společnosti Chlupatý mazel s.r.o. bezúplatně licenci k výkonu práva díla užít, a to ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 odst. 4 AZ, jakož i ke způsobům uvedeným v dalších ustanovení AZ, zejména:
 • k právu na rozmnožování díla,
 • k právu na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • k právu na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • k právu na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • k právu na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
 • k právu na sdělování díla veřejnosti,
 • k užití díla v rámci díla souborného, (dále jen „Licence“)

Chlupatý mazel s.r.o. není povinna ve smyslu ustanovení § 2359 odst. 1 ObčZ a § 2372 odst. 2 ObčZ Licenci využít. Licence je poskytována jako licence výhradní a úplná. Licence je poskytována na dobu trvání autorských práv a je ze strany soutěžícího nevypověditelná. Licence je poskytována s územně neomezeným rozsahem užití, tedy jak v rámci České republiky, tak v zahraničí.

 1. Licence je poskytována bez jakéhokoliv množstevního omezení včetně množstevního omezení rozmnoženin díla a/nebo jeho částí.
 2. Licence je poskytována k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, celkových i částečných, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě a v případě rozmnoženin v elektronické formě i ve spojení on-line, tak off-line.
 3. Po dobu trvání Licence je její rozsah ze strany soutěžícího nezměnitelný.

Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o výherci.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady.

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook ani IG